Disclaimer

ITcetera spant zich in om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat niet klopt of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Geef a.u.b. aan waar op de website u de informatie leest. We bekijken dit dan zo snel mogelijk. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@itcetera.nl.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën die door of namens ITcetera via deze website worden verstrekt, aanvaardt ITcetera geen aansprakelijkheid.

Het gebruik van de website en al zijn onderdelen (inclusief forums) is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Reacties en privacyvragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen een termijn van 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe verzoeken laten wij u binnen 1 maand weten of wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

ITcetera stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. ITcetera zal hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen, onder meer rekening houdend met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde partij.

ITcetera aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere verwijzing wordt gemaakt. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing.

Mocht u vragen of problemen hebben met de toegankelijkheid van de website, neem dan gerust contact met ons op.